Koolitused

Кursus Tugiisik lapsele, lastega perele  


toimub 22.01.-14.03.2018.a. Narvas

              05.02.-28.03.2018.a. Rakveres

kursuse maksumus Rakveres  2000 EUR osaleja kohta
kursuse maksumus Narvas 1800 EUR osaleja kohta

kursuse lõpus antakse tunnistus 


Koolitusseminaride ja superviseerimiste läbiviimine Narva linna pedagoogilistele kollektiividele.

Tugiisikukoolituse  õppekava siin

Koolituskava sotsiaalvaldkonna spetsialistile siin

Õppekorraldusest ülevaade siin


TUGIISIK lapsele, lapsega perele

Õppekava nimetus 

Tugiisik lapsele, lastega perele

Õppekava koostamise alus

Õppekava koostamisel on lähtutud Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tugiisikuteenuse eesmärkidest ja sisust .

Õppekeel

Vene keel

Õppekava maht kokku

 

160 tundi auditoorset koolitust aktiivõppe meetodil ja 20 tundi iseseisvat tööd.

Praktika

Soovitavalt lisada 80 tundi juhendatud praktikat

Koolituse toimumise aeg 

Koolitus toimub tellimisel.

Õppekeskkond

 

 

Tüüpiline seminariruum. Lauad, toolid, vajadusel esitlustehnika.

Valgustus ja sisekliima vastab tervisekaitse nõudmistele.

Ruumis on olemas wc, liikumis- kohvipauside organiseerimise võimalus kohvipauside ajal.

Enamasti kasutatakse rendilepingu alusel MTÜ Lapsele Oma Kodu ruume, mis asuvad aadressil Tuleviku 7, Narva.

Sihtgrupp

 

Koolituse sihtgrupp on isikud, kellel on valmisolek ja soov tugiisikuna koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

Õpingute alustamise tingimused

 

 

 

 

 

 

 

 

Koolitusel osalemiseks vajalikud tingimused:

-       vormikohase avalduse esitamine, millele on lisatud CV ;

-       vanus vähemalt 21 eluaastat;

-       omandatud vähemalt keskharidus ja soovitavalt:

-       sotsiaaltöötajad,

-       lastekaitsetöötajad,

-       lasteasutuste pedagoogid,

-       projektide ja ühiskondlike organisatsioonide spetsialistid, kes osutuvad psühhosotsiaalset abi lastele ja peredele,

-       lasteasutuste (varjupaigad, lastekodud) juhid ja töötajad, jne.

Koolitusel osalejatele on eelnev töökogemus soovitatav. Vastuvõtmine ja registreerimine vormistatakse kirjaliku sooviavalduse alusel ning soovitud koolitustsükli eest tasumisel.

Eesmärk

 

Õppe eesmärk on sotsiaalsfääris töötavate spetsialistide psühholoogiliste kompetentside suurendamine tööalase koolituse kaudu.

Õppekava eesmärgiks on spetsialistide psühholoogiliste kompetentside arendamine ja professionaalsuse tõstmine tulemaks toime psühholoogiliselt keerulistes situatsioonides. Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust lapse toetamiseks teda arendavatest tegevustes, juhendamiseks ning motiveerimiseks igapäevaelus toime tulemisel ning abistamiseks suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu.

Õpiväljundid

 

Koolituse läbinu :

(Töö sihtgruppidega ja probleemidega) omandab õpilane spetsiifilisi teadmisi ja oskusi, kuidas töötada erigruppidega nagu disadapteerunud peredega, saab teada lastega töötamise erisustest, oskab toimida leinaolukordade puhul. Õpilased saavad teadmisi grupiprotsessidest ja grupimõjust sotsiaaltöös. Omandavad teadmisi ja oskusi laste kasvatamise Gordoni põhimõtetest.

Kõik moodulid on ülesehitatud arvestades rakendusliku suunda. Olulisel kohal õppekava läbiviimisel on ka osalejate omavaheline kogemuste vahetamine, millega rikastatakse oma toimetuleku- ja juhtimisalaseid teadmisi. Praktikult-praktikule põhimõte on õppetöös väga oluline ka seetõttu, et kõik õppejõud on töötanud organisatsioonisiseste töönõustajate-superviisoritena, sotsiaalsfääritöötajatena ning teinud seal tihedat koostööd , mis on andnud võimaluse praktilist tööalast kogemust analüüsida, efektiivsemaks muuta ning luua selle põhjal uusi lähenemisi, mida kasutada juhtimise ja sotsiaalsfääritöö tõhustamiseks.

Õppesisu

 

Õppesisu teemad:

-       tugiisikutöö alused ja eetika;

-       suhtlemisprotsesside alused;

-       sotsiaalselt disadapteerunud pered;

-       võrgustikutöö ja seadusandlus;

-       vägivalla erinevad vormid ja nende äratundmine;

-       töö lastega;

-       tugiisikutöö praktiline sisu lapse toetamisel erinevates keskkondades;

-       rasked õpilased ja nendega toimetulek;

-       peredega töötamise efektiivsed meetodid;

-       võlanõustamine; praktiline toimetulek

Õppemeetodid

 

 

Kasutatakse õppemeetodeid, mis on suunatud otseselt praktikas kasutatavate teadmiste omandamisele: loengut, arutelu, rollimängu, rühmatööd jne .

Iseseisev töö

 

Iseseisev töö sisaldab:

-       kokku 20 tundi  tutvumist kohustusliku õppe-materjaliga ning sellest kokkuvõtte tegemine.

Õppematerjalid

Lektorite poolt koostatud materjalid edastatakse koolitusel osalejale elektrooniliselt vähemalt 1 päev enne koolitust või erandkorras paberkandjal koolituse käigus .

Õppetöö korraldus

Reeglina 8 ak tundi päevas 2 - päevaste moodulitena ehk 15 koolituspäeva kolme - nelja kuu jooksul , kusjuures moodulite vaheaeg on soovitavalt 2 nädalat. Erandjuhtumitel võib koolituse korraldust kokkuleppel muuta.

Tuleviku 7, Narva

Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid

Õpingute lõpetamise eelduseks on:

õppekava täies mahus läbimine lõpeb teadmiste kontrollimisega. Õppekava täielikul läbimisel väljastatakse tunnistus. Mittetäielikult läbimisel teadmiste kontrolli ei toimi, seega antakse tõend läbitud ainete kohta.
Kursuse lõpetamisel tehakse kirjalik töö, et hinnata osaleja omandatud teadmisi.

Maksumus

 

Koolituse maksumus  sõltub osalejate arvust.

Maksumus sisaldab lektoritasu, ruumi ja tehnika renti, paljundus-materjale ning koolituse koordineerimist.

Maksumuse muutus on läbirääkimiste tulemusel võimalik!

 

Grupi suurus 

Minimaalselt   6 ja maksimaalselt kuni 20 osalejat.

Koolitajate kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse

kirjeldus

Käesoleva õppekava pedagoogid on:

Natalija Umarova

Aleksander Kotsubei

Svetlana Gorbatšova

Eduard East 

Kõik pedagoogid on psühholoogi haridusega, omavad praktilise sotsiaalsfääri kogemuse, on saanud spetsialiseeritud väljaõpe ning on kogenud supervisiooni läbiviijad.